Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest DiMa sp. z o.o. z siedzibą w 99-320 Żychlin, ul. Dobrzelińska 12. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

§ 2. Administrator Danych

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

  2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do osiągniecia naszych prawnie uzasadnionych celów – przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem), ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie DiMa sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: jw@dima.pl

  2. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

  3. Usługodawca ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

  4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 3. Pliki cookies

13. Witryna www.dima.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie
i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

14. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DiMa sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

15.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a.Cookies wewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu,

b. Cookies zewnętrzne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych,

c. Cookies sesyjne– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

d. Cookies trwałe– pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

16. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://dima.pl/polityka-cookies/.

Hello, how could we help you?